top of page

Executive Council

De Uitvoerende Raad
De gezaghebber en de eilandcommissarissen vormen samen het bestuurscollege. De gezaghebber is voorzitter van het bestuurscollege. De eilandsraad benoemt de eilandcommissarissen. Het aantal eilandcommissarissen is: a. drie in het openbaar lichaam van Bonaire; b. twee in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba. Eenzelfde persoon kan geen eilandcommissaris zijn in meer dan één openbaar lichaam.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De gezaghebber

De gezaghebber wordt op voordracht van Onze Minister bij koninklijk besluit benoemd en herbenoemd voor een periode van zes jaar. Op voordracht van Onze Minister kan hij te allen tijde bij koninklijk besluit worden ontslagen. De Rijksvertegenwoordiger stelt voor elke op benoeming te vervullen functie een gemotiveerd advies op. Alvorens zijn advies uit te brengen verzoekt hij de eilandsraad, gehoord het bestuurscollege, zijn standpunt kenbaar te maken omtrent de aan de te benoemen gezaghebber te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid. beoordeling van de daartoe geselecteerde kandidaten door de Rijksvertegenwoordiger op haar verzoek. De Rijksvertegenwoordiger doet een voorstel tot herbenoeming. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de eilandsraad zijn zienswijze in verband daarmee kenbaar kan maken aan de Rijksvertegenwoordiger. De gezaghebber kan bij koninklijk besluit worden geschorst. Onze Minister kan, in afwachting van een besluit tot schorsing, bepalen dat de gezaghebber zijn taak niet zal uitoefenen. Voor benoeming tot gezaghebber is het Nederlandse staatsburgerschap vereist. Eenzelfde persoon kan niet in meer dan één openbaar lichaam tot gezaghebber worden benoemd.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De eilandsecretaris staat het bestuurscollege, de gezaghebber en de door hen ingestelde commissies bij bij de vervulling van hun taak. Het bestuurscollege stelt in een instructie nadere regels omtrent de taken en bevoegdheden van de eilandsecretaris. De eilandsecretaris is aanwezig bij de vergadering van het bestuurscollege.

Island Governor
Jonathan Johnson

Commissioner
Eviton Heyliger

Commissioner
Bruce Zagers

Each Executive Council Member has different policy areas for which he is responsible. Members of the Island ​​Council elect the Commissioners. The Municipal Executive operates as a collective, which means that they are jointly responsible for the policy pursued by each of them.

Queries to the Executive Council can be sent to island.secretary@sabagov.nl 

bottom of page