top of page

Island Ordinances

De eilandsraad heeft een wetgevende verantwoordelijkheid voor onderwerpen die op lokaal niveau onder de taken en verantwoordelijkheden van het eiland vallen (het zogenaamde huishouden van het decentrale bestuursorgaan). Hiervoor kan de eilandsraad eilandverordeningen en eilandbesluiten vaststellen die gevolgen hebben voor het grote publiek (algemeen verbindende voorschriften). In een aantal zaken heeft het bestuurscollege ook de bevoegdheid om besluiten te nemen die het grote publiek raken en soms kan de gouverneur, in zijn bijzondere positie op het gebied van openbare orde en veiligheid, ook alleen besluiten nemen die het grote publiek op Saba raken. Deze beslissingen van deze verschillende lokale bestuursorganen kunnen de vorm aannemen van beleidslijnen, plannen, regels, verordeningen, verordeningen en besluiten met één richtlijn. Zelfs beslissingen in individuele aangelegenheden met betrekking tot een vergunning kunnen gevolgen hebben voor het grote publiek of andere belanghebbenden.

Communicatie naar het publiek van deze eilandsraden, bestuursraden en gouverneursbesluiten is belangrijk om enerzijds de gemeenschap op de hoogte te houden van de relevante regels en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden en anderzijds om de persoonlijke rechten die zij kunnen hebben te waarborgen. beïnvloed door beslissingen die worden genomen op basis van het gepubliceerde beleid, de verordening of het besluit.

bottom of page